E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

İMAR İŞLEMLERİ

 

İSKAN RAPORU NEDİR?

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

İSKAN RAPORU ALMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma İzni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mak sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak MESKİ, TEDAŞ, TÜRK Telekomünikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektirik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.

BU İŞLEMİN MALİ KÜLFETİ NE KADARDIR?

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödenir. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.

YAPI KULLANMA İZNİ NASIL ALINIR?

Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek ve vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesi alabilir. Yapı kullanma izni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektrik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir.

Önemli Uyarı: Yapı kullanma izni olmayan yapılar bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektirik ve telefon bağlantısı yapılamaz.


YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÇAP

TAPU TESCİL BELGESİ

MÜTEAHHİT VE MAL SAHİBİ VERGİ KAYIT BELGESİ

YAPI MÜTEAHHİDİ SİCİL RAPORU

MÜTEAHHİT MAL SAHİBİ SÖZLEŞMESİ (Noter Onaylı)  Mal Sahibinin kendisi yapması durumunda yapıyı Fen ve Sanat kurallarına göre yapacağını içeren Noter onaylı detaylı taahhütname.

PROJE MÜELLİFİ SİCİL DURUM BELGESİ

YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ VE TAAHHÜTNAME, YAPIYA İLİŞKİN 2 ADET BİLGİ FORMU.

YAPI DENETİM İZİN BELGESİNİN NOTER ONAYLI SURETİ ve  YAPI DENETÇİSİ İNŞAAT MÜH.,  YARDIMCI KONTROL ELEMANLARINA AİT İKAMETGAH BELGELERİ

YAPI DENETİM İLK TAKSİDİNE AİT BANKA DEKONDU.

KANAL KATILIM  YAZISI.

YOL KATILIM  YAZISI.

TOPRAK HESABI VE M2 CETVELİ.

MÜTEAHHİTLER DERNE?İ YAZISI

SI?INAK RAPORU

HARÇ VE HİZMET KARŞILI?I ALININ ÜCRETLER MAKBUZU.

ONAYLI PROJELER

 Mimari Betonarme  Isı Yalıtım   Sıhhi Tesisat Elektrik

 

Kalorifer  Doğalgaz  Çevre  Telekom  Asansör  Yangın

 

 

2981 SAYILI YASAYA GÖRE

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

YEMİNLİ BÜRO BAŞVURUSU

2.000 YTL .LİK BANKA DEKONTU

KAT MALİKLERİNİN NOTERDEN BİR KİŞİYE MUVAFFAKATI

13x18 ÖLÇÜLERİNDE  BİNA ÖN VE ARKA CEPHE FOTO?RAFI

3 TAKIM PROJE

ELEKTRİK VE SU ABONESİ OLDU?UNA DAİR TEK VE ASKİ'DEN YAZI

İMAR BORCU OLMADI?INA DAİR YAZI

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜ?ÜNDEN EMLAK VERGİ OLMADI?INA DAİR YAZI

STATİK RAPOR

METREKARE CETVELİ

TAPU TESCİL BELGESİ

HARÇ VE ÜCRETLERİNİN BELEDİYEMİZ VEZNESİNE YATIRILMASI


İSKAN RAPORU (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ) ALINIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

VERGİ İLİŞİK KESME BELGESİ.
KAPI NUMARASI
KANAL VİZESİ)
S.S.K. İLİŞİK KESME BELGESİ
TELEKOM VİZESİ
SI?INAK RAPORU
13x18 ÖLÇÜLERİNDE İKİŞER ADET BİNA ÖN VE ARKA CEPHE FOTO?RAFI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜ?ÜNDEN ALTYAPI BORCU OLMADI?INA DAİR YAZI
HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜ?ÜNDEN EMLAK BORCU OLMADI?INA DAİR YAZI
ÇEVRE RAPORU
ASANSÖR KULLANMA İZİN BELGESİ
VİZELERİN YAPILARAK YAPI RUHSATINA İŞLENMESİ
TAPU TESCİL BELGESİ
FENNİ MESUL VE YÜKLENİCİNİN “UYGUN” RAPORU
HARÇ VE ÜCRETLERİNİN BELEDİYEMİZ VEZNESİNE YATIRILMASI
YOL KATILIM PAYININ TAMAMEN ÖDENDİ?İNE DAİR YAZI ( KOOPERATİFLERİ )
DO?ALGAZ TESİSATININ KONTROL EDİLDİ?İNE DAİR ONAYLI BELGE
SIHHİ TESİSAT VE KALORİFER VİZELERİNİN YAPILMASI ( RUHSAT ŞUBESİ)


İFRAZ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Son bir aylık tapu tescil belgesi
İfraz için harita müteahhidine verilecek noterden vekaletname
Vekalet verilenin ifraz için dilekçesi
İfraz evrakları (İfraz Folyesi, Alan Hesabı, Ölçü Krokisi, Kutupsal Aplikasyon Elemanları, Kadastro Tapulama Paftası Fotokopisi)
Mal sahiplerinin kendilerinin dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili müteahhite hazırlattıkları dosya ile birlikte imza sirküleri

İfraz için kooperatifler talepte bulunuyorsa ilgili ada ve parselin ifrazına dair alınmış yönetim kurulu kararı (noter tasdikli) ve kooperatifin yönetim kurulunun yetkili olduğuna dair ticari sicil gazetesindeki ilanın sureti (noter tasdikli) ve yönetim kurulunun imza sirküleri (noter tasdikli)


İMAR MÜDÜRLÜ?Ü TEVHİD İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kadastro Müdürlüğünce tanzim edilen tevhid beyannamesi
Son bir aylık tapu sicil belgesi
Tevhid için başvuran malsahibi ise dilekçe ve imza sirküleri
Tevhid için taşınmaz malsahipleri başkalarına vekalet vermiş ise vekaletin noter tasdikli sureti

Tevhid için kooperatifler talepte bulunuyorsa ilgili ada ve parselin tevhidine dair alınmış yönetim kurulu kararı (noter tasdikli) ve kooperatifin yönetim kurulunun yetkili olduğuna dair ticari sicil gazetesindeki ilanın sureti (noter tasdikli) ve yönetim kurulunun imza sirküleri (noter tasdikli)


İMAR MÜDÜRLÜ?Ü YOL KOTU MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Aplikasyon fotokopisi
Çap fotokopisi
Tapu Fotokopisi
Vekalet Fotokopisi
Dilekçe


TEMEL VİZE MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dilekçe
Ruhsat Fotokopisi
Vaziyet Planı


İMAR MÜDÜRLÜ?Ü PLAN TEKLİFLERİNDE ARANACAK BELGELER

1/10900 Ölçekli Mevzii İmar Planı Teklifleri İle 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişiklik sunulduğunda,
Tapu kayıt örneği
Tapu Tescilinde adı geçen maliklerin eğer kendileri başvurmuyorsa; noterden onaylı muvafakatname veya vekaletnameleri.
1/1000 ölçekli koordineli arsa çapı
Arsa kooperatife ait ise, kooperatif ana sözleşmesi ve üye sayısı
Plan açıklama raporu Ve teklif planları
Jeolojik etüd raporu (yeni planlanacak alanlar için)
ÇED Yönetmeliği çerçevesinde gerekiyorsa ÇED raporu
Plan inceleme harcı
Müelliflik kaydı.


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜ?Ü
Stabilize Yol Katılım Planı
İlişik Kesme Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler


Fen İşleri Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
1/1 ölçeğinde okunabilir çap fotokopisi.(1 yıllık çap süresi dolmamış olması gerekir.)
Tapu veya tapu tescil fotokopisi
İlgili şahıs başvurmuyorsa yetkili olduğuna dair vekaletname
Kooperatif veya şirketlerde; imza sirküleri
1 adet yarım kapaklı dosya.


İMAR MÜDÜRLÜ?Ü’NDE MİMARİ PROJE İÇİN İLK BAŞVURUDA

Dilekçe
İmar Çapı
Yol Kotu
Aplikasyon
Tapu Tescil Belgesi
Vekaletnameler
Bağımsız Bölüm Listesi
Yapı Denetim Sözleşmesi
1/50 Aplikasyon (eskiz)


TADİLAT PROJE DOSYASINDA İSTENEN EVRAKLAR

Dilekçe
Tapu Tescil Belgesi (bir ayı dolmamış)
İmar Çapı (bir yılı dolmamış)
5 takım mimari proje
Isı yalıtım ve onayı
Liste beyanında değişiklikler var ise yeni liste beyanı
Ek kalıyor ise doğalgaz projesi EGO onaylı (Doğalgazlı bölgeler için) Mimar değişikliğinde eski mimarın yeni mimara muvafakatı
Plan notlarının ekte sunulması
Bütün belgelerin aslı olacak


MİMARİ MÜELLİF KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dilekçe
Yarım Kapak Dosya
1 Adet Fotoğraf
İmza Sirküsü (Noter Tasdikli)
Nüfus Cüzdanı Örneği
İkamet İlmuhaberi
SSK Veya Bağ-Kur’dan Yazı
20 Milyon Kayıt Ücreti
Odadan Kayıt Belgesi
Büro Tescil Belgesi

Belediyede iş yapan tüm mühendis, mimar ve şehir plancıları müellif kaydını yaptırmak zorundadır. Ayrıca her sene yenilenmesi gerekmektedir.


İMAR MÜDÜRLÜ?Ü İMAR ÇAPI ALINMASI İÇİN
İLK BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR


Dilekçe
Tapu Fotokopisi
Aplikasyon Tutanağı Fotokopisi (Parsel içinde yapı varsa Röleveli)
Çap Bedeli
Konut alanları için arsa m² si
Sanayi-Ticaret için arsa m² si
Kamu Alanları için arsa m² si
Aplikasyonsuz Çap arsa m² si
Fazla Nüsha Bedeli
Çap Sureti
Yarım kapaklı Dosya

 

Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 218320
Aktif: 10
Bugün: 263
Dün: 277
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss