E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 04/04/2018                               KARAR NUMARASI :  2018/36

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.    

            Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

            1–Gündemin bu maddesi, Denetim Komisyonu Başkanlığının, 28.02.2018 tarihli  ve 34 sayılı yazıları ekindeki Denetim  Komisyonu  Raporu ve eklerinin görüşülmesi kapsadığından;          

            Belediye Denetim Komisyonu tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince tanzim edilen 28.02.2018 tarihli Denetim Komisyonu Raporu, Denetim Komisyonu Başkanlığınca 28.02.2018 tarihli ve 34 sayılı yazı ekinde Meclis Başkanlığına, Meclis Başkanlığınca da 28.02.2018  tarihli yazı ve ekleri ile Belediye Meclisine havale edilen Denetim Komisyonu Raporu, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

            İlgi raporda, Belediye Tahsilat Yönetmeliğine aykırı herhangi bir usulsüzlük olmadığı ve 2017 Yılı Tahsilat Denetim Raporunun aynen onaylandığı, 2017 Mali Yılında Belediye Bütçesinden yapılan giderlerin ihale iş ve işlemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununa,4734 sayılı ve 2886 sayılı kanunlara uygun olarak yapıldığı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine riayet edildiği ve yürürlükteki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümlerinin eksiksiz uygulandığı, harcamaların belgelere dayandığı ve herhangi bir eksiğin bulunmadığı, 2017 Mali Yılında 4.987.699,79 TL. Bütçe Gideri tahakkuk ettiği, 3.254.034,36 TL. Faaliyet Gideri tahakkuk ettiği ve ilgililere aynen ödendiği, 6.506.045,88 TL. Bütçe Geliri elde edildiği, 1.315.102,00 TL. ödeneğin 2017 Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılması yapılan birinci ve ikinci düzeyler arasında aktarma yapıldığı, 2018 Mali Yılına  1.242.847,74 TL. Sermaye Giderleri Ödeneğinden ödenek devrettiği, 307.197,33 TL. Ödeneğin ise kullanım olanağı olmadığından imha edildiği, 

            Belediyelere gelir getirici 5779, 2464 ve 1319 sayılı Kanunların ve gelir getirici diğer kanun hükümlerinin eksiksiz olarak uygulandığı, Belediye Meclisince tespit edilen ücret ve tarife cetvellerindeki miktarların mükelleflere kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde aynen uygulandığı, Vergi Gelirleri, Vergi Dışı Gelirler, Sermaye Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlardan toplam 6.046.687,95 TL. Faaliyet Geliri elde edildiği, tahakkuk eden 178.606,59 TL’ nin 2018 Yılı Gelirlerden Alacaklar Hesabına borç devrettiği, tahsilat oranının % 96,05 olduğu, 49.911,36 TL’ nin  2018 yılı Bütçe Emanetleri Hesabında alacak devrettiği, 2.991.151,69 TL’ nin 2018 Mali Yılına bankada nakit olarak devrettiği ve raporun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlandığı, mezkûr Kanunun 55 ve   Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 22 nci maddesi gereğince, Başkanın, meclisin Nisan ayı toplantısında Denetim Raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi vermesi ve meclisin bilgisine sunulması gerektiği  belirtilmektedir.

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince tanzim edilen 28.02.2018 tarihli Denetim Komisyonu Raporu, mezkûr Kanunun 55 inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 22 nci maddesi gereğince Meclisin bilgisine sunuldu. 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 04/04/2018                               KARAR NUMARASI :  2018/37

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

             Gündem gereği görüşmelere devam edildi.               

             2–Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporunun, Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki 28.03.2018 tarihli ve 44 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

             Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin,         3 üncü fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesi gereğince, Meclis Başkanlığı görevinden (divandan) ayrılarak yerini, Meclis 1 inci Başkan Vekili Fatih KAVAK’ a bıraktı. Meclis 1 inci Başkan Vekili Divandaki yerini aldıktan sonra, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesinin, 1 inci fıkrasında belirtilen ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun 41 inci maddesine dayanılarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ in 11 inci maddesi gereğince hazırlanan,  2017 Yılı Belediye Başkanı İdare Faaliyet Raporu okundu. Meclis 1 inci Başkan Vekili tarafından üyelere, faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Meclis 1 nci Başkan Vekili tarafından, 2017 Yılı Belediye Başkanı İdare Faaliyet Raporu oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde, 2017 Yılı Belediye Başkanı İdare Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra, Meclis 1 nci Başkan Vekili Divandaki yerinden ayrıldı. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, tekrar divandaki yerini aldı ve çalışma ve katkılarından dolayı Belediye Meclis Üyelerine ve Belediye Personeline teşekkür etti.

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

                  Fatih KAVAK                              Mustafa BELEN            Resmi İDE                        

         MECLİS 1. BAŞKAN V.                               KATİP                       KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 04/04/2018                           KARAR NUMARASI :  2018/38

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              3– Gündemin bu maddesi, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki 28.03.2018 tarihli ve 1 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazının Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                      KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 04/04/2018                             KARAR NUMARASI :  2018/39

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                         

              4– Gündemin bu maddesi, İşletme Müdürlüğünün, Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi hakkındaki 28.03.2018 tarihli ve 5 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Seben Belediyesi Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesinin Fiyat Tarife Ücretleri ile ilgili yazının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

          Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz Meclisinin 2018 Dönemi, Nisan ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 10 Nisan 2018 Salı günü saat:16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

           Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.30’ da toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                       KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 10/04/2018                               KARAR NUMARASI :  2018/40

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

         Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.        

 

           Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

           1–Gündemin bu maddesi, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki 28.03.2018 tarihli ve 1 sayılı yazısının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı kararı ile Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilen, komisyon başkanlığının 06.04.2018 tarihli ve 154 sayılı yazıları ekinde komisyonca tanzim edilerek Belediye Meclisine sunulan 06.04.2018 tarihli ve 2018/ 2 sayılı Çeşitli İşler Komisyonu Raporu ve ekinde yer alan yönetmelik taslağı Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.           

           Meclis Başkanı tarafından, Çeşitli İşler Komisyonu Raporuna göre, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince hazırlanan, “Seben Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin komisyondan geçiş şekliyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin, (m) fıkrası gereğince kabul edilmesi teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                      (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                       KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 10/04/2018                               KARAR NUMARASI :  2018/41

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,  Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

           2– Gündemin bu maddesi, İşletme Müdürlüğünün, Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi hakkındaki 28.03.2018 tarihli ve 5 sayılı yazısının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, komisyon başkanlığının 09.04.2018 tarihli ve 59 sayılı yazıları ekinde komisyonca tanzim edilerek Belediye Meclisine sunulan 09.04.2018 tarihli ve 2018/ 13 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu İşletme Müdür Vekili Aydın ÖZKÖK tarafından okundu.           

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ” Komisyondan geçen fiyat tarife cetvelindeki 1 kg kuzu sırım ve 1 kg kuzu külbastı fiyatlarının 110,00 TL. ,Türk Kahvesi fiyatının 5,00 TL. olmasının ve yemek yemeye gelen misafirlerden yemek sonrası kişi başı ücretsiz 1 fincan Türk Kahvesi ikramı yapılmasının daha uygun olacağını” söyledi. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Önerilen değişikliklerle birlikte teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi. Seben Belediyesi Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesinin (lokanta-restaurant) fiyat tarifesinin, Meclis Başkanının teklifi neticesinde değiştirilerek aşağıda gösterildiği şekilde tespitine;

SEBEN BELEDİYESİ SOLAKLAR KAYA EVLERİ PROF. DR. HALİL İNALCIK

İKTİSADİ İŞLETMESİ FİYAT TARİFE CETVELİ

LİSTE

SATIŞ

Çorba ( Ezogelin, Mercimek vb.)

 6.00 TL

Köy Kahvaltısı 1 kişilik ( Köy Peyniri, Zeytin, Kaşar, Sahanda Tereyağlı Yumurta, Reçel, Bal, Tereyağı, Tereyağında Sucuk, Katık, Patates Kızartması, Sigara Böreği)

 

25.00 TL

Köfte Porsiyon  ( Brüt 200 gr )

 15.00 TL

1 kg Köfte (Brüt 1000 gr)

70.00 TL

Köfte Güveçte Kaşarlı

20.00 TL

Tavuk Pirzola Izgara Porsiyon ( Brüt 200 gr)

 13.00 TL

1 kg. Tavuk Pirzola Izgara ( Brüt-1000 gr)

50.00 TL

Tavuk Pirzola(350 gr)

17.50 TL

Tavuk Kanat(200 gr)

15.00 TL

Tavuk Şiş

13.00 TL

Tavuk Döner ( 1 Porsiyon )

9.50 TL

Tavuk Döner ( 1,5 Porsiyon )

13.50 TL

Tavuk İskender ( 1 Porsiyon )

13.50 TL

Kuzu Pirzola Porsiyon ( 200 g )

30.00 TL

1 kg. Kuzu Pirzola ( Brüt 1000 gr)

125.00 TL

Kuzu Külbastı ( 200 gr.)

25.00 TL

1 kg. Kuzu Külbastı ( Brüt 1000 gr)

110.00 TL

Kuzu Sırım ( 1 kg )

110.00 TL

Kuzu Sırım ( Porsiyon )

25.00 TL

Kuzu Ciğer

15.00 TL

Ciğer Şiş

12.50 TL

Dana Ciğer

12.50 TL

Et Şiş

20.00 TL

Dana Biftek ( 200 gr.)

25.00 TL

1 kg. Dana Biftek  ( Brüt 1000 gr)

110.00 TL

Kavurma Dana-Kuzu (200 gr.)

20.00 TL

Et Döner ( 1 Porsiyon )

14.50 TL

Et Döner ( 1,5 Porsiyon )

22.00 TL

Et İskender ( 1 Porsiyon )

17.50 TL

Bonfile (1 kg )

125.00 TL

Saç Kavurma ( Porsiyon brüt 200 gr)

20.00 TL

Sucuk(200 gr)

15.00 TL

Karışık Izgara (50 gr köfte,50 gr.sucuk,50 gr. Bonfile, 50 gr tavuk)

25.00 TL

Karışık Izgara (50 gr köfte,50 gr.sucuk,50 gr. Bonfile, 50 gr pirzola)

30.00 TL

Kıymalı Pide ( 1 Porsiyon )

8.00 TL

Kıymalı Pide ( 1,5 Porsiyon )

11.00 TL

Kuşbaşılı Pide ( 1 Porsiyon )

9.50 TL

Kuşbaşılı Pide ( 1,5 Porsiyon )

14.00 TL

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 10/04/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/41

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

Kaşarlı Pide ( 1 Porsiyon )

8.50 TL

Kaşarlı Pide ( 1,5 Porsiyon )

12.50 TL

Karışık Pide ( 1 Porsiyon )

11.50 TL

Karışık Pide ( 1,5 Porsiyon )

15.50 TL

Lahmacun (1 Adet)

4.50 TL

Alabalık

16.50 TL

Alabalık Canlı Satış

 8.00 TL

Fırında Kaşarlı Alabalık

17.50 TL

Balık Izgara

17.50 TL

Pilav

5.00 TL

Mantar Güveçte(1 Kişilik)

12.50 TL

Sucuklu Yumurta(1 Kişilik)

12.50 TL

Kıymalı Yumurta(1 Kişilik)

10.50 TL

Kavurmalı Yumurta(1 Kişilik)

15.00 TL

Patates Kızartması

7.00 TL

Mevsim Salata

 5.00 TL

Mevsim Salata Duble

 8.00 TL

Meyve Tabağı

8.00 TL

Meyve Tabağı(Duble 4 kişilik)

12.00 TL

Tatlı Çeşitleri (Şekerpare, Sütlaç, Kazandibi,Künefe vb. )

 10.00 TL

Yoğurt( 200 gr)

5.00 TL

Pişirme-Servis Ücreti (1 Kişi)

12.50 TL

Çay

1.50 TL

Demlik Çay ( 10-12 bardak)

15.00 TL

Türk Kahvesi

 5.00 TL

Nescafe

 3.00 TL

Köpük Ayran

3.50 TL

Ayran

 1.50 TL

Ayran - Kola (1 Litre)

 5.00 TL

Kutu İçecekler ( 330 ml)

 3.50 TL

Şişe İçecekler  ( 200 ml)

 3.00 TL

Su (1,5 lt )

 2.00 TL

Su ( 500 ml )

 1.00 TL

Protokol Restoran Organizasyonu (Doğum Günü, Toplantı, Nikah, Nişan vb.)

100.00 TL

NOT: Yemeğe gelen misafirlerimize yemek sonrası ücretsiz kişi başı 1 bardak çay ve 1 fincan Türk Kahvesi ikramı yapılacaktır.    

             Oybirliği ile karar verildi.

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat:16.35’de toplantıya son verildi.                      

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

Haber tarihi: 24 / 04 / 2018
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: DUYURU
Sonraki: VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 219147
Aktif: 22
Bugün: 241
Dün: 340
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss